Ordkonstverkstad med boktips för åk 5 

Denna ordkonstverkstad ingår i Esbo stads KULPS-kulturstig läsåret 2023-2024

Innehåll:
Eleverna i åk 5 får bekanta sig med tre aktuella böcker på ett fantasieggande och kreativt sätt! Med hjälp av ordkonstmetoder inspireras eleverna till läsning och till att skapa egna skönlitterära texter i olika genrer under ledning av en ordkonstlärare. 

Arbetsmetoderna är förenliga med läroplanens mål att stimulera eleverna att bli intresserade av språk och litteratur samt bli medvetna om sig själva som språkanvändare. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet, vidga sitt vardagsspråk och sin textkompetens så att de kan verbalisera sina egna känslor och tankar. 

Längd:
90 minuter

Mål i läroplanen som behandlas i ordkonstverkstaden

  • M3 uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig mångsidigt i olika kommunikationssituationer, även genom drama 
  • M8 stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt intresse för barn- och ungdomslitteratur och medietexter samt ge möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med sig av bland annat i multimediala miljöer 
  • M9 uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter och stärka elevens positiva bild av sig själv som textproducent 
  • M10 uppmuntra och handleda eleven i att återge och redogöra för sina tankar och att öva sig att producera berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter, även i multimediala lärmiljöer 
  • M14 sporra eleven att vidga sin textvärld och läsa litteratur som är riktad till barn och unga och uppmuntra eleven att läsa och reflektera kring sina läsupplevelser samt att aktivt använda sig av bibliotek 

För mera info:
katja.von.wendt ( at ) sydkusten.fi

KULPS-kulturstig är Esbos plan för kulturfostran och den består av konst-och kulturinnehåll. Innehållen är inbyggda i barnens vanliga skoldag och är en del av undervisningen. Kulturstigen främjar barns lika rätt att själva få uppleva, skapa och tolka konst och kultur.  Kulturstigen verksamhet utgår från barnperspektivet och anpassas utefter ålder. KULPS-kulturstig är gratis för lärare och elever.